کلیه کفشهای ورزشی فوق برای دویدن طراحی شده  و دارای آنتی شوک میباشد که  در هنگام دویدن  مچ پا و زانو آسیب نمیبند.